หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สำหรับสอบตำรวจ 561. ตามมาตรา ๙๙ ข้อใดคือผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก. บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีข. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งง. ถูกทุกข้อ2. สภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดอายุของสภาคราวละกี่ปีก. มีกำหนดคราวละ 3ปี นับแต่วันเลือกตั้งข. มีกำหนดคราวละ 4ปี นับแต่วันเลือกตั้งค. มีกำหนดคราวละ 5ปี นับแต่วันเลือกตั้งง. มีกำหนดคราวละ 6ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน