หน้าแรก ลองใช้ Sanook! Tophit

[ข่าวใหม่]การเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556 สอบตำรวจหญิง 2556 วิชาที่ใช้สอบตำราจ ประจำปี 2555การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ๑. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้1.1 ความสามารถทั่วไป จานวน 25 ข้อ [ข่าวใหม่]ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตํารวจ ในปี 2556 สมัครสอบตํารวจ ปี 2556 สมัครตํารวจ 2556 เปิดสอบตํารวจ 2556ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ
comments ความคิดเห็น   ส่งให้เพื่อน   report ไม่สนใจ

ความคิดเห็น ใคร เรื่องเกี่ยวข้อง

ขึ้นด้านบน